Avís legal

Avís legal

L’avís legal present conté els termes i condicions que regulen aquesta pàgina web, concesionarios.yamaha-motor.es/motor-23-motorcycles-tarragona, (en endavant, “Motor 23 Motorcycles”). L’expressió “aquesta pàgina web” fa referència a la pàgina web específica que esteu visitant ara mateix o que heu visitat anteriorment. Amb “aquesta pàgina”, es fa referència específicament a la pàgina que actualment esteu visitant.

Quan accediu o feu ús de qualsevol d’aquestes pàgines web accepteu i acordeu expressament respectar els termes i les condicions recollits en aquest avís legal. Si us plau, no feu ús de cap d’aquestes pàgines web si no esteu d’acord amb els termes i condicions esmentats. En cas que existeixi qualsevol conflicte entre l’avís legal present i qualsevol altra norma, política o acord publicat en aquesta pàgina web o que, de qualsevol altra forma, resulti d’aplicació entre vostè i Motor 23 Motorcycles, els documents tindran l’ordre de preferència següent: (i) els termes i les condicions específics dels productes i/o serveis; (ii) l’avís legal present; (iii) la política de privacitat i (iv) les altres normes, polítiques o acords publicats en aquesta pàgina web.

Excepte que es faci referència explícita en contra en aquest document, qualsevol referència a Motor 23 Motorcycles inclourà totes i cadascuna de les seves sucursals i filials.

Les pàgines web estan disponibles únicament per a l’ús personal, el qual es limitarà a la visualització de les pàgines web, el subministrament d’informació a través d’aquestes, la descàrrega d’informació de productes per a la revisió i, pel que fa a determinades pàgines web, la compra de productes.


Legislació aplicable


Si entreu en aquesta pàgina web reconeixeu i esteu d’acord que la vostra llicència per accedir i utilitzar aquesta pàgina web s’interpretarà i valorarà de conformitat amb les lleis d’Espanya. Esteu d’acord que qualsevol controvèrsia sorgida en relació amb l’ús d’aquesta pàgina web es resoldrà davant dels tribunals de jurisdicció competent d’Espanya (domicili principal de Motor 23 Motorcycles). Si feu ús d’aquesta pàgina web des d’un altre país, sereu responsable del compliment de totes i cadascuna de les lleis locals aplicables. A més, l’avís legal present no exclourà ni limitarà de cap manera els drets irrenunciables prevists en la legislació vigent de conformitat amb l’aplicació de les disposicions internacionals en matèria de conflicte de lleis. Motor 23 Motorcycles no es fa responsable que el material recollit en aquesta pàgina web resulti apropiat en tots els països del món.
1 Motor 23 Motorcycles publica informació en les seves pàgines web com a servei per als usuaris que les visiten. Excepte en aquelles pàgines web en les quals sigui possible adquirir productes, la informació sobre productes facilitada per Motor 23 Motorcycles té únicament caràcter informatiu. Tant la informació sobre persones concretes, ja siguin empleats de Motor 23 Motorcycles o que treballin de qualsevol altra forma per a la mateixa o que hi estiguin relacionades, com les referències a les mateixes tindran caràcter merament informatiu. En cap cas es podrà/haurà de relacionar els particulars i/o les manifestacions fetes pels mateixos a les pàgines web amb responsabilitats i/o obligacions específiques de Motor 23 Motorcycles relatives als seus productes i serveis, ja sigui personalment o corporativa. Les manifestacions i els perfils publicats són personals i no s’hi podrà fer referència per exigir garantia o responsabilitat, ja sigui per ministeri de la llei o de qualsevol altra forma.


Si bé Motor 23 Motorcycles intentarà facilitar informació precisa i oportuna, és possible que es produeixin inexactituds tècniques o de contingut, així com errors tipogràfics. Motor 23 Motorcycles es reserva el dret a corregir les pàgines web en qualsevol moment sense avís previ. És possible que els productes de Motor 23 Motorcycles descrits en les seves pàgines web no estiguin disponibles a la vostra regió. Motor 23 Motorcycles farà tot el que estigui al seu abast perquè la informació que apareix a les pàgines web sigui adequada a la vostra regió. Malgrat que Motor 23 Motorcycles s’ha esforçat al màxim per mostrar els productes i els seus colors de la forma més realista possible, la visualització dels productes i els seus colors també dependrà de la pantalla que utilitzi l’usuari, per la qual cosa Motor 23 Motorcycles no pot garantir que la pantalla de l’usuari ofereixi una representació fidel dels productes i els seus colors reals. És possible que cert programari que es pot descarregar de les pàgines web estigui subjecte a controls governamentals sobre l’exportació o altres restriccions. Quan visiteu o feu ús de les nostres pàgines web reconeixeu aquestes restriccions i accepteu quedar-hi subjectes.


2 Els usuaris que visiten les pàgines web assumeixen tota la responsabilitat i el risc respecte al seu ús. Tota la informació recollida en aquesta pàgina web es facilita “tal qual” i Motor 23 Motorcycles rebutja totes les garanties, manifestacions i autoritzacions, explícites o implícites respecte a la informació a la qual s’accedeix des de/o a través de les pàgines web, incloses, sense cap limitació, totes les garanties explícites i implícites, com ara la garantia de titularitat, comerciabilitat, no infracció i idoneïtat per a un fi concret, en la mesura en què estigui permès en virtut de la legislació aplicable. Motor 23 Motorcycles no garanteix que les pàgines web estiguin lliures de virus informàtics, errors o qualsevol altre component nociu. Motor 23 Motorcycles no garanteix que les funcions incloses en el material estiguin operatives de manera ininterrompuda o estiguin lliures d’errors o que aquests errors es detectin o corregeixin. Motor 23 Motorcycles no assumeix cap responsabilitat o obligació respecte a la precisió, exhaustivitat, fiabilitat o utilitat de la informació revelada o a la qual s’accedeix a través de les pàgines web. Motor 23 Motorcycles no té cap obligació d’actualitzar les seves pàgines web ni de modificar-ne el contingut o codi i no serà responsable tampoc del fet de no actualitzar aquesta informació. És responsabilitat de l’usuari verificar qualsevol informació continguda en les pàgines web abans de confiar-hi.


3 Motor 23 Motorcycles no serà responsable en cap concepte de cap mal de la naturalesa que fos derivat de qualsevol causa, inclosa, a títol enunciatiu però no limitatiu, la pèrdua d’ús, el lucre cessant, la pèrdua de dades o qualsevol altre tipus de mal, de naturalesa tangible o intangible, ja sigui per una acció contractual, extracontractual o de qualsevol altra forma, sorgit de/o relacionat de qualsevol forma amb l’ús o el comportament de la informació inclosa en les pàgines web de Motor 23 Motorcycles o a la qual s’accedeix a través d’elles. Les limitacions de responsabilitat a les quals es fa referència en aquest avís legal no seran aplicables en la mesura en què la pèrdua o els danys siguin el resultat d’una mala conducta intencionada o una negligència greu per part de Motor 23 Motorcycles.


4 Motor 23 Motorcycles es reserva el dret de denegar l’accés a les pàgines web o de revisar els productes i els serveis que s’hi descriuen en qualsevol moment sense previ avís. Ni les ofertes ni les altres manifestacions fetes per Motor 23 Motorcycles tindran caràcter vinculant, excepte indicació expressa per escrit per part de Motor 23 Motorcycles.


L’usuari podrà desistir d’una operació relacionada amb productes i serveis que hagi adquirit/contractat en línia a través d’aquesta pàgina web en el termini de 7 dies hàbils a partir de la data de recepció del producte o de l’operació del servei en qüestió, de conformitat amb les normes legals aplicables relatives als contractes a distància.

Motor 23 Motorcycles podrà revisar en qualsevol moment els termes i les condicions recollits en aquest avís legal actualitzant aquesta publicació. Les revisions tindran caràcter vinculant, per la qual cosa hauríeu de visitar regularment aquesta pàgina per revisar els termes i les condicions actuals aplicables a l’ús de les pàgines web. L’ús continuat d’aquesta pàgina web després de l’aplicació d’aquests canvis suposarà la seva conformitat.

La nul·litat de qualsevol terme, condició o disposició d’aquest avís legal no afectarà l’obligatorietat d’aquelles parts de l’avís legal que els tribunals de justícia aplicables considerin aplicables.

5 Motor 23 Motorcycles és la propietària o posseeix drets sobre totes les pàgines web, inclosos, a títol enunciatiu però no limitatiu, tots els fons de pantalla, icones, caràcters, il·lustracions, imatges, gràfics, música, textos, programari i qualsevol altre contingut de les pàgines web (en endavant, el “contingut”), i tots els dissenys en format HTML, esquemes, configuracions, CGI i altres codis i guions en qualsevol format utilitzats per a implementar les pàgines web (en endavant, el “codi”). El contingut i el codi de les pàgines web estan protegits per drets de propietat intel·lectual i drets similars, inclosos, a títol enunciatiu però no limitatiu, tots els drets de reproducció, patents, bases de dades i marques comercials. No podrà copiar, modificar, carregar, descarregar, transmetre, reeditar, mostrar per a la seva redistribució a terceres parts amb finalitats comercials o, de qualsevol altra forma, distribuir cap codi o contingut de les pàgines web sense el consentiment previ per escrit de Motor 23 Motorcycles, en la mesura en què aquestes restriccions estiguin permeses per la legislació vigent aplicable. Només podreu utilitzar el contingut o el codi de les pàgines web per a ús personal. Tots els logotips, noms i marques comercials que apareixen a les pàgines web són propietat (intel·lectual) o s’utilitzen amb llicència. No podreu utilitzar cap dels elements anomenats anteriorment per a cap fi si no ha estat autoritzat expressament per escrit amb antelació. L’incompliment per la part vostra de l’avís legal present constituirà un incompliment de contracte i suposarà una infracció dels drets de reproducció, marca comercial i d’altres drets de propietat i drets de propietat industrial.


Excepte l’estipulació explícita recollida anteriorment, res del contingut en aquest avís legal s’interpretarà com una concessió per implicació, impediment o de cap altra manera de cap llicència o dret en virtut de cap dret de patent, marca comercial o dret de reproducció o altres drets de propietat o de propietat industrial de Motor 23 Motorcycles o qualsevol tercer.


6 Malgrat que aquesta pàgina web pot estar enllaçada amb altres pàgines web, això no implica que Motor 23 Motorcycles accepti, ni directament ni indirectament, l’existència de cap acceptació, associació, patrocini, ratificació o vinculació amb la pàgina web relacionada, excepte indicació explícita a l’avís legal present. Quan accediu a aquesta pàgina web reconeixeu i esteu d’acord que Motor 23 Motorcycles no ha revisat totes les pàgines web amb enllaços a aquesta pàgina i no és responsable del contingut de cap pàgina aliena a la pàgina web ni de cap altra pàgina web enllaçada a aquesta pàgina web. L’enllaç a qualsevol altra pàgina aliena a la nostra pàgina web o a altres pàgines web té lloc per compte i risc de l’usuari.

7 Si responeu a Motor 23 Motorcycles a través de correus electrònics, enquestes, fòrums, registres o qualsevol altre mitjà de comunicació, facilitant qualsevol informació, inclosos a títol enunciatiu però no limitatiu, observacions, dades, preguntes, comentaris, suggeriments i similars, a exclusió de les seves dades personals, aquesta informació no es considerarà confidencial. Quan ens envia qualsevol informació, l’usuari atorga a Motor 23 Motorcycles un dret irrevocable, perpetu i transferible a nivell mundial per a utilitzar aquests enviaments sense cap limitació per a qualsevol fi que Motor 23 Motorcycles consideri necessari. Motor 23 Motorcycles no serà responsable de l’ús o la divulgació d’aquesta informació. Motor 23 Motorcycles no tindrà cap obligació de mantenir la confidencialitat d’aquesta informació i tindrà plena llibertat per reproduir, usar, divulgar i distribuir la informació a tercers sense cap limitació. Motor 23 Motorcycles tindrà plena llibertat per utilitzar qualsevol idea, concepte, coneixement o tècnica continguda en aquesta informació per a qualsevol fi de la naturalesa que fos, inclosa, a títol enunciatiu però no limitatiu, la fabricació i el màrqueting de productes que incorporin o estiguin basats en aquesta informació. Motor 23 Motorcycles agraeix els comentaris i suggeriments sobre les seves pàgines web i productes, però no pretén sol·licitar cap idea, suggeriment, material o cap altra informació confidencial o de propietat relacionada amb el desenvolupament, el disseny, el redisseny, la modificació, la fabricació o el màrqueting dels seus productes o de qualsevol producte nou. Quan envieu informació garantiu el dret de Motor 23 Motorcycles a publicar-la, utilitzar-la com a part de les seves operacions i a incorporar els conceptes en els productes de Motor 23 Motorcycles o a utilitzar-la per a qualsevol altre fi que Motor 23 Motorcycles consideri necessari sense cap responsabilitat.


8 L’usuari no utilitzarà les seccions interactives de les pàgines web, com per exemple fòrums, clubs, enquestes, correspondència electrònica i similars, per publicar cap material que sigui deliberadament fals i/o difamatori, inexacte, ofensiu, vulgar, discriminatori, abusiu, obscè, profà, de naturalesa sexual, amenaçadora o que envaeixi la privacitat d’una persona o que infringeixi de qualsevol altra manera qualsevol llei. Motor 23 Motorcycles no té cap control editorial sobre l’enviament de qualsevol contingut a les seccions interactives de les pàgines web. Tota la informació, inclosa la publicació d’imatges i/o articles, s’enviarà sota l’exclusiva responsabilitat i per compte i risc de l’usuari. Motor 23 Motorcycles no és responsable dels danys o les conseqüències negatives provocades per l’ús dels enviaments de qualsevol forma o manera.

La política de privacitat Motor 23 Motorcycles tractarà la vostra informació personal amb màxima cura, atès que respecta la privacitat dels usuaris que visiten les seves pàgines web.